Sposób przygotowania prac

Artykuł do „Zeszytów Naukowych Politechniki Opolskiej – Mechanika” powinien zostać przygotowany zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi poniżej.

Wytyczne dla autorów publikacji

W celu ułatwienia współpracy pomiędzy autorami a Redakcją prosimy o uwzględnienie podanych wskazówek.

Do Redakcji „Zeszytów Naukowych Politechniki Opolskiej – Mechanika” należy przesłać na adres e-mail wersję elektroniczną pracy w programie MS Word.

Objętość pracy nie może być mniejsza niż 6. Preferowana jest parzysta liczba stron.

Praca powinna zawierać m.in.:

  • imię i nazwisko autora/autorów (pierwszy z nich jest uważany autora korespondencyjnego), nazwę reprezentowanej przez niego/nich instytucji, ich adresy oraz adresy e-mail,
  • tytuł niezawierający skrótów (chyba że są to skróty powszechnie znane),
  • streszczenie w języku polskim, tworzące samodzielny tekst, opisujący analizowane w pracy zagadnienia z naukowego punktu widzenia,
  • słowa kluczowe (min. 3), przy czym pierwsze jest nazwą dyscypliny naukowej, w obrębie której mieści się praca,
  • tekst główny wraz z rysunkami, fotografiami, tabelami,
  • wykaz powoływanej literatury,
  • tytuł w języku angielskim
  • streszczenie w języku angielskim.
  • słowa kluczowe w języku angielskim.

Tekst

Artykuł, poprzedzony wstępem i zakończony wnioskami (lub podsumowaniem), powinien być podzielony na logiczne, kolejno ponumerowane rozdziały (zaopatrzone w tytuły). Wymagana jest dziesiętna numeracja rozdziałów i podrozdziałów (1. Rodział, 1.1. Podrozdział, itd.). Wstęp powinien zawierać zwięzłe przybliżenie zagadnienia, z odniesieniem do literatury w zakresie poruszanego problemu. Podsumowanie natomiast lub wnioski (zależnie od konstrukcji artykułu – syntetycznie zebrane wnioski płynące z pracy.

Wzory

Wzory matematyczne powinny być pisane w edytorze równań. Podlegają one określonym regułom, które znaleźć można w normach polskich i międzynarodowych. Preferowane są jednostki SI.

Rysunki

Zaleca się wykonywanie rysunków w programach generujących grafikę wektorową. Rysunki i tabele należy umieszczać w tekście podstawowym, blisko miejsca powołania. Rysunki i tabele powinny być konsekwentnie ponumerowane (niezależnie od siebie). Tabele powinny mieć krótki tytuł i opis wszystkich nagłówków kolumn. Zarówno tabele jak i rysunki powinny mieć podpis w języku polskim i angielskim.

Fotografie

Fotografie powinny być dostarczone w postaci plików JPG, TIFF lub PNG w rozdzielczości nie mniejszej niż 150 dpi (najlepiej 300 dpi). Fotografie, tak jak rysunki powinny mieć podpis w języku polskim i angielskim.

Literatura

Aby sukcesywnie podnosić renomę „Zeszytówh Naukowych Politechniki Opolskiej – Mechanika” prosimy autorów o cytowanie publikacji naukowych z tzw „Listy Filadelfijskiej”.

Liczba cytowanych źródeł nie powinna być większa niż 30 pozycji i nie mniejsza niż 6.

Autocytowań nie może być więcej niż 20%.

Nie należy używać dowolnych skrótów tytułu czasopisma, a jedynie te oficjalne. (Lista skrótów tytułów czasopism znajduje się na stronie Web of Knowledge .

Cytowane źródła w wersji elektronicznej muszą być wiarygodne (np. elektroniczne wersje czasopism naukowych).

Prosimy o podawanie daty dostępu do źródeł internetowych.

Aktualny numer

image1
Zobacz więcej

Kontakt

Tel: 77 449 87 77
Email: znpo-mechanika@po.opole.pl
www: www.znpo-mechanika.po.opole.pl

Redakcja Zeszytów Naukowych - "Mechanika"

Politechnika Opolska - Wydział Mechaniczny
pok. A-115
ul. Mikołajczyka 5
45-271 Opole