Procedura recenzowania i kwalifikowanie prac do druku

Procedura recenzowania artykułów zgłaszanych do opublikowania w „Zeszytach Naukowych Politechniki Opolskiej – Mechanika” jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartymi w opracowaniu "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", Warszawa 2011.

Nadesłane prace są poddawane wstępnej ocenie przez Zespół Redakcyjny. W przypadku, gdy artykuł nie jest zgodny z profilem czasopisma lub gdy nie spełnia wymagań zawartych w informacjach Dla Autorów i Recenzentów, jest odsyłany do Autorów.

Autorzy powinni przesłać wraz z artykułem niezbędne oświadczenia.

Materiały autorskie kierowane do druku w „Zeszytach Naukowych Politechniki Opolskiej – Mechanika” podlegają ocenie merytorycznej przez członków Zespołu Redakcyjnego i przez niezależnych recenzentów. Recenzentów proponują odpowiedzialni za dany dział członkowie Zespołu Redakcyjnego (redaktorzy tematyczni).

Recenzja odbywa się w systemie "double-blind review process".

Recenzja ma formę pisemną i jest sporządzana na Formularzu recenzji.

Recenzja powinna się kończyć jednoznacznym wnioskiem dotyczącym dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Do publikacji kwalifikowane są prace, które uzyskały dwie pozytywne opinie końcowe.

Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane. Raz w roku, w ostatnim numerze „Zeszytów” publikowana jest lista recenzentów artykułów opublikowanych w danym roku.

Redakcja czasopisma może nie zakwalifikować go do publikacji.

Redaktor naczelny odmawia opublikowania materiałów autorskich w przypadku, gdy:

  • treści zawarte w materiałach naruszają prawo (zasady ochrony tajemnicy, prawo prasowe, prawo autorskie itp.),
  • przedstawiane treści noszą znamiona naruszenia etyki oraz nierzetelności naukowej, a zwłaszcza przypadki „ghostwriting” i „guest authorship”,
  • praca nie uzyskała pozytywnej opinii końcowej (z wyjątkiem prac i materiałów, które nie muszą być recenzowane).

Redaktor naczelny może odmówić opublikowania materiałów autorskich bez podania przyczyny, a w szczególności w następujących przypadkach:

  • tematyka pracy nie jest zgodna z podstawowym zakresem tematycznym czasopisma,
  • artykuł przekracza 12 stron a autor nie zgadza się na wprowadzenie koniecznych skrótów,
  • autor nie zgadza się na wprowadzenie wszystkich koniecznych poprawek zaproponowanych przez recenzenta lub Redakcję,
  • tekst lub materiał ilustracyjny złożony przez autora nie spełnia wymagań technicznych.

Aktualny numer

image1
Zobacz więcej

Kontakt

Tel: 77 449 87 77
Email: znpo-mechanika@po.opole.pl
www: www.znpo-mechanika.po.opole.pl

Redakcja Zeszytów Naukowych - "Mechanika"

Politechnika Opolska - Wydział Mechaniczny
pok. A-115
ul. Mikołajczyka 5
45-271 Opole